Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
 
Quyết định của Sở Y tế về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh 
Thứ bảy, 09.30.2017, 03:26pm (GMT+7)

QUY ĐỊNH

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 961/QĐ-SYT ngày 27/9/2017 của Sở Y tế )

 


I. Vị trí:

1. Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh; là Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh về lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

2. Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở làm việc riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

          1. Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần có chức năng khám, chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng tâm thần cho người bệnh tâm thần và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật:

a. Trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng tâm thần (nội trú và ngoại trú) cho người bệnh tâm thần trong tỉnh. Thực hiện chuyển tuyến theo quy định của pháp luật.

b. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân tâm thần mãn tính, bị bỏ rơi, lang thang, vô thừa nhận do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố chuyển đến.

c. Tham gia khám và giám định sức khỏe tâm thần theo thẩm quyền được pháp luật quy định khi có trưng cầu của cơ quan pháp luật, của Hội đồng Giám định y khoa và các cơ quan chức năng khác.

d. Tổ chức khám và điều trị bệnh nhân có rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây nghiện.

đ. Tiếp nhận cấp cứu, sơ cứu tai nạn chấn thương, các bệnh khác theo danh mục kỹ thuật và phạm vi chuyên môn được Sở Y tế phê duyệt và chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.

e. Khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần cho các đối tượng: Xét hưởng trợ cấp xã hội; người lập di chúc; ly hôn; kết hôn với người nước ngoài... theo quy định của pháp luật.

         

2. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế:

          a. Là cơ sở thực hành chuyên ngành tâm thần trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ y tế về chuyên ngành lĩnh vực tâm thần khi có đủ các điều kiện theo quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          3. Nghiên cứu khoa học:

          a. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm thần để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng tâm thần và đào tạo.

          b. Triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng tâm thần cho người bệnh tâm thần.

          c. Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học thuộc lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

          4. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng: Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng và sức khỏe tâm thần học đường.

          5. Chỉ đạo tuyến:

          a. Là đơn vị tham mưu cho Sở Y tế về tổ chức hệ thống mạng lưới và chiến lược phát triển chuyên khoa tâm thần, mô hình quản lý bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh.

          b. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến; quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về lĩnh vực sức khoẻ tâm thần đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và tuyến dưới; theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống bệnh tâm thần tại cộng đồng của tuyến dưới; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ.

          c. Tổ chức và chỉ đạo y tế cơ sở triển khai các chương trình, dự án y tế về bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng và trẻ em được cấp có thẩm quyền phân công, phê duyệt.

          6. Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác trong hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành tâm thần với các cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu, tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Bệnh viện :

a. Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần có Giám đốc và không quá 03  Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.

b. Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần là người phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Bệnh viện phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Bệnh viện vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Bệnh viện ủy quyền điều hành hoạt động của đơn vị.

c. Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1. Các phòng:

2.1.1. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến và Đào tạo;

     2.1.2. Phòng Tổ chức - Hành chính;

     2.1.3. Phòng Tài chính - Kế toán;

     2.1.4. Phòng Điều dưỡng;

     2.1.5. Phòng Quản lý chất lượng, Công tác xã hội và Công nghệ thông tin.

2.2. Các khoa chuyên môn:

     2.2.1. Khoa Khám bệnh;

     2.2.2. Khoa Cấp tính;

     2.2.3. Khoa Bán cấp tính Nữ;

     2.2.4. Khoa Bán cấp tính Nam;

     2.2.5. Khoa Điều trị tổng hợp;

     2.2.6. Khoa Phục hồi chức năng - Tâm lý lâm sàng;

     2.2.7. Khoa Rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây nghiện;

     2.2.8. Khoa Tâm thần mãn tính - Xã hội;

     2.2.9. Khoa Cận lâm sàng;

     2.2.10. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

2.2.11. Khoa Dược - Vật tư y tế.

2.2.12. Khoa Dinh dưỡng;

3. Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần được thành lập các tổ chức, khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ... phù hợp với quy mô và sự phát triển của Bệnh viện khi có đủ các điều kiện (về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) theo quy định của cấp có thẩm quyền và do Sở Y tế quyết định thành lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng thuộc Bệnh viện; quy định các nội quy, quy chế hoạt động làm việc của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc:

1. Biên chế, số lượng người làm việc của Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần được xác định trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần thực hiện quản lý, sử dụng biên chế; bố trí, sử dụng viên chức, lao động đảm bảo phù hợp với vị trí chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn ngạch viên chức... theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

V. Kinh phí hoạt động:                

1. Từ ngân sách sự nghiệp y tế.

2. Từ nguồn thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

3. Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. Quy mô và hạng Bệnh viện

Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần là Bệnh viện chuyên khoa Hạng II về chuyên ngành tâm thần trực thuộc Sở Y tế (theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

Việc xếp hạng, nâng hạng bệnh viện thực hiện theo năng lực giải quyết chuyên môn kỹ thuật và các điều kiện khác theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

VII. Mối quan hệ công tác

          1. Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Sở Y tế.

2. Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế (Cục Quản lý và khám chữa bệnh, Bệnh viện Tâm thần Trung ương) và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ sở y tế và tuyến dưới trên địa bàn.

          3. Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần có mối quan hệ phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Bệnh viện được giao./.

GIÁM ĐỐC

            (đã ký)

    VŨ XUÂN DIỆN

Phòng Tổ chức - Hành chính


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Phòng điều dưỡng (01.03.2016)
Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh (25.03.2014) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng năm 2023  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31