Hoạt động bệnh viện
 
Đánh giá thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cơ bản năm 2016
Thứ bảy, 11.26.2016, 11:36am (GMT+7)

BÁO CÁO  

tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

           Căn cứ công văn số 2776/HD-SYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Sở Y tế về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của các đơn vị y tế trực thuộc.

      Thực hiện kế hoạch bệnh viện năm 2016, Bệnh viện BVSK Tâm thần Quảng Ninh tổ chức tự kiểm tra, đánh giá bệnh viện năm 2016, kết quả như sau:

I. Công tác phổ biến, triển khai quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cơ bản của ngành năm 2016

          - Cấp ủy, Ban giám đốc đã họp và có nghị quyết, chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở Y tế.

          - Bệnh viện đã tiến hành phổ biến, quán triệt tới tất cả 100% cán bộ, đảng viên, viên chức của bệnh viện: công văn số 210/SYT-NVY ngày 04/2/2016 về việc hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Quảng Ninh năm 2016; Công văn số 285/SYT-NVY ngày 24/2/2016 về việc triển khai nội dung nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2016 và phát triển chuyên môn kỹ thuật.

          - Các khoa phòng đã họp phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của ngành, của bệnh viện.

II. Công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cơ bản của ngành năm 2016

          - Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch số 107/KH-BVBVSKTT ngày 29/2/2016 về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và phổ biến tới tất cả các khoa phòng, cán bộ viên chức, người lao động.

          - Bệnh viện đã phân công nhiệm vụ cho từng khoa phòng, cá nhân có liên quan để triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp.

          - Các khoa phòng đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khoa phòng mình.

          - Các văn bản được lưu trữ trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, lưu trữ tại các khoa phòng, trên trang website, hệ thống hòm thư điện tử.

III. Kết quả thực hiện

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

          - Bệnh viện đã triển khai các giải pháp đồng bộ và đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2016 về công tác khám chữa bệnh nội viện và triển khai dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em.

          - Tổ chức thường trực, cấp cứu đúng quy định, thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý chất thải y tế.

          - Trong năm không xảy ra sai sót về chuyên môn kỹ thuật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

 Biểu 1. Kết quả thực hiện khám chữa bệnh tại bệnh viện

(01/10/2015 - 30/9/2016)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

2016

Thực hiện

2016

So sánh cùng kỳ

Thực hiện 12 tháng so với KH (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

Giường bệnh nội trú

Giường

190

320

118,1

168,4

2

Số lần khám bệnh tại BV

Lần

6.000

8.496

103,8

141,6

3

Ngày sử dụng giường/tháng

Ngày

30

44,1

121,5

147,1

4

Ngày điều trị trung bình 1 BN

Ngày

45

34

121,5

74,8

5

Slượt BN điều trị nội trú

Lượt

1.540

2.989

99,4

194,1

6

Công suất sử dụng giường KH

%

100

147%

119,2

1,5

7

Số lần xét nghiệm

Lần

6.400

8.838

108,8

138,1

8

Số Siêu âm

Lần

2.000

2.284

100,0

114,2

9

Số lần chụp X.quang

Lần

500

668

126,3

133,6

10

Số lần điện não đồ

Lần

4.000

8.274

129,8

206,9

11

Số lần Siêu âm Dopler MMN

Lần

2.500

3.147

109,0

125,9

12

Số lần Lưu huyết não

Lần

2.500

7.376

153,0

295,0

13

Số lần trắc nghiệm tâm lý

Lần

4.000

7.021

126,5

175,5

14

Tỷ lệ chất thải được xử lý

%

100

100

100

100

15

Phục hồi chức năng

Lần

750

750

100

100

Biểu 2. Kết quả thực hiện Chỉ đạo tuyến và Dự án BVSK cộng đồng và trẻ em 2016

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

2016

Thực hiện

2016

So sánh cùng kỳ

Thực hiện 12 tháng so với KH (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

Số xã/phường triển khai chương trình mới

 

 

 

 

 

1.1

Bệnh nhân tâm thần phân liệt

5

5

5

100

1.2

Bệnh nhân động kinh

5

5

5

100

2

Số BN mới được phát hiện

 

 

 

 

 

2.1

Bệnh nhân Tâm thần phân liệt

B. nhân

100

116

120

120

2.2

Bệnh nhân Động kinh

B. nhân

50

57

60

120

3

Số BN được chữa ổn định.

 

 

 

 

 

3.1

Bệnh nhân Tâm thần phân liệt

B. nhân

85

95

100

117

3.2

Bệnh nhân Động kinh

B. nhân

42

51

54

128

4

Tỷ lệ BN uống thuốc đều

%

90

90

90

90

5

Tỷ lệ BN tái phát/điều trị

%

< 15

< 15

< 15

< 15

6

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra quản lý BN tâm thần, động kinh, Chậm phát triển tâm thần (số TYT xã phường)

TYT

159

164

164

100

7

Số bệnh nhân Tâm thần, Động kinh, Chậm phát triển tâm thần được quản lý

B. nhân

3.200

3.183

3.250

102

8

Số BN được chữa ổn định

B. nhân

2.720

2.769

2.860

105

          - Kết quả: xếp loại xuất sắc

2. Kết quả thực hiện 5 giải pháp cơ bản

2.1. Xây dựng thương hiệu đồng bộ

          - Căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế, Cấp ủy chi bộ-Ban giám đốc đã họp và ra nghị quyết để triển khai.

          - Bệnh viện đã thiết kế được Logo dễ nhớ, thân thiện, đặc trưng cho bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

          - Duy trì bộ phận Quản lý chất lượng gồm Hội đồng Quản lý chất lượng, Tổ quản lý chất lượng (thuộc phòng KHTH-CĐT) và màng lưới quản lý chất lượng.

          - Thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng:

+ Tại khoa Khám bệnh với nhiệm vụ: đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình khám bệnh, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của bệnh nhân và gia đình, tư vấn khám bệnh chuyên khoa tâm thần.

+ Tại các khoa Lâm sàng: đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú, tư vấn trước khi ra viện.

- Bệnh viện đã xây dựng, cập nhật, bổ sung 54 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chuyên khoa tâm thần phù hợp điều kiện thực tế của bệnh viện.

- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng các quy trình chuyên môn kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt (573 kỹ thuật).

- Triển khai tiếp nhận, ứng dụng các kỹ thuật mới: đặc biệt trong lĩnh vực nghiện chất, khám và can thiệp điều trị cho trẻ em và người già bị mắc các rối loạn tâm thần, các rối loạn tâm căn, phục hồi chức năng tâm thần, triển khai các kỹ thuật mới trong xét nghiệm-cận lâm sàng (thử phản ứng dị ứng thuốc, xét nghiệm sắc ký lớp mỏng,...).

- Hoạt động cải cách hành chính:

+ Bệnh viện đã rà soát, cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân trong khám chữa bệnh tại đơn vị.

+ Niêm yết công khai quy trình khám chữa bệnh, bảng giá dịch vụ y tế.

- Kết quả: xếp loại Khá

2.2. Phát triển nguồn nhân lực

- Bệnh viện có 14 khoa phòng (4 phòng chức năng, 6 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng) theo đúng chức năng, nhiệm vụ của quyết định 434/QĐ-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Sở Y tế.

- Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì phối hợp với các khoa phòng xây dựng tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm theo đúng các quy định của nhà nước.

- Bố trí, sắp xếp, phân công lao động tại các khoa phòng cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phát huy tối đa năng lực, hiệu quả hoạt động của người lao động. Hiện nay bệnh viện được biên chế 128 cán bộ, viên chức (thực hiện 147 trong đó có 39 hợp đồng). Tuy nhiên vẫn còn thiếu cán bộ viên chức để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là thiếu Bác sỹ.

- Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm đã xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016. Trong đó việc phân phối tiền thu nhập tăng thêm (ABC), các chính sách đãi ngộ hợp lý và theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.

- Nhân viên y tế được ký hợp đồng theo đúng quy định, được hưởng lương theo thỏa thuận, hưởng ABC và các chế độ khác như cán bộ viên chức và được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,…

- Bệnh viện luôn tạo mọi thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động về điều kiện làm việc, tham gia các phong trào thi đua, tham quan du lịch, thể thao, giải trí.

- Trong năm 2016, đã cử hơn 50 lượt cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn, sinh hoạt khoa học, bình bệnh án, bình phiếu chăm sóc,…

- Bệnh viện đã phổ biến, quán triệt, tập huấn cho cán bộ viên chức, người lao động các quy định, kế hoạch về nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ. Tổ chức cho các khoa phòng và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện. Duy trì đường dây nóng 0966 441 313 (bệnh viện), 0966 631 313 (Sở Y tế) và 1900 9095 (Bộ Y tế) và hòm thư góp ý theo quy định tại các khoa phòng. Xử lý, giải quyết kịp thời các ý kiến, phản ảnh của bệnh nhân và gia đình trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

- Kết quả: xếp loại Khá.

2.3. Cơ sở hạ tầng, vật tư, thuốc, trang thiết bị

- Bệnh viện luôn đảm bảo cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp các khoa phòng, khắc phục các chỗ thấm mốc, dột. Trang bị thêm hệ thống ghế ngồi chờ, ghế tại buồng bệnh và ghế đá ở khu vực ngoại cảnh cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế và rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.

- Bố trí, sắp xếp lại khoa khám bệnh, khoa Cận lâm sàng liên hoàn, thuận tiện cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Lắp đặt bổ sung các biển báo, bảng thông tin hướng dẫn tại các khoa phòng.

- Bệnh viện đảm bảo đầy đủ các điều kiện thiết yếu cho người bệnh (giường bệnh, đồ vải, quạt mát, nước sạch, nước uống, tủ đựng đồ cá nhân).

- Cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất; không để bệnh nhân nội trú và ngoại trú thiếu thuốc. Các trang thiết bị y tế được sử dụng có hiệu quả, được bảo dưỡng sửa chữa kịp thời. Trong năm 2016, đã mua sắm thêm 01 máy điện não đồ để đáp ứng nhu cầu khám bệnh của nhân dân.

- Bệnh viện đã rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, lập kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong năm của đơn vị. Tiến hành nâng cấp hệ thống mạng, máy tính, thông tin liên lạc trong toàn bệnh viện với tổng số tiền là hơn 300 triệu đồng. Bệnh viện đã có phần mềm khám chữa bệnh, liên thông dữ liệu BHYT hàng ngày, tuy nhiên chưa đáp ứng được đầy đủ các môđun trong quản lý bệnh viện. Đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên y tế sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng tại đơn vị.

- Kết quả: xếp loại Khá.

2.4. Công tác chỉ đạo tuyến, phát triển chuyên môn y tế cơ cở

- Bệnh viện đã kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ phận chỉ đạo tuyến thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung, thời gian, nhân lực và kinh phí thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.

- Năm 2016, đã triển khai chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tại 164 xã phường. Tổ chức đoàn khám bệnh cho hơn 2.500 bệnh nhân tâm thần tại các trạm y tế, khám và phát hiện mới 173 bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và 30 bệnh nhân chậm phát triển tâm thần.

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc chuyên khoa tâm thần cho y tế cơ sở để cấp phát cho người bệnh điều trị tại gia đình.

- Kết quả: xếp loại Xuất sắc.

2.5. Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe

- Thành lập tổ tư vấn khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần tại khoa Khám bệnh, phòng KHTH-CĐT và tư vấn qua đường dây điện thoại, email.

- Tổ chức khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT, không có BHYT, bệnh nhân là đối tượng xã hội lang thang, cơ nhỡ.

- Tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa khám bệnh, tại các khoa điều trị nội trú.

- Hiện nay bệnh viện không có hình thức xã hội hóa trong khám chữa bệnh, chưa thực hiện gói hợp đồng dịch vụ đối với các đối tượng: hộ lý, bảo vệ, trông giữ phương tiện, vệ sinh, dinh dưỡng.

- Kết quả: xếp loại Khá.

           Trên đây là kết quả tình hình tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cơ bản năm 2016 của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần. Bệnh viện báo cáo Sở Y tế xem xét và chỉ đạo để Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

-        - Sở Y tế (báo cáo);

-       - Lưu VT, KHTH-CĐT.


 

 

Bùi Hồng Tâm

Phòng KHTH-CĐT


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Chăm sóc sức khỏe tâm thần: Ghi nhận ở một bệnh viện  (11.15.2016)
Kế hoạch hưởng ứng ngày sức khỏe Tâm thần (10.05.2016)
Hội thi "Ứng xử hay - Tay nghề giỏi" năm 2016 (08.24.2016)
Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016 (07.15.2016)
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần (04.03.2016)
Ba nhiệm vụ trọng tâm - Năm giải pháp cơ bản của ngành y tế Quảng Ninh năm 2016 (02.20.2016)
Tọa đàm Thanh niên " ma túy đá - hiểm họa khôn lường" (01.10.2016)
Kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2015 (12.04.2015)
Bệnh viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày tâm thần thế giới (10.07.2015)
Hội thi Điều dưỡng viên giỏi bệnh viện lần thứ 3 năm 2015 (10.02.2015) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng năm 2019  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31