Hoạt động bệnh viện
 
Quy chế thi đua khen thưởng, xử phạt trong Quy chế chi tiêu nộ bộ năm 2015
Thứ tư, 04.08.2015, 06:48am (GMT+7)

QUY CHẾ

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM NĂM 2015

(Kèm theo quyết định số:      ngày      tháng     năm 2015

của Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần)

                    - Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005. 

          - Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

          - Căn cứ Nghị  định số 43/2006 ngày 25/4/2006 của Chính  phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

          - Căn cứ Quyết định 3336/2011/QĐ/-UBND ngày 26/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.

          - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh.  

          Bệnh viện BVSK tâm thần Quảng Ninh xây dựng quy định khen thưởng và xử phạt vi phạm năm 2015 như sau.

          Toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng trong Bệnh viện đều được thực hiện theo các nội dung về thi đua khen thưởng và xử phạt vi phạm theo Quy chế này.

           I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

          Áp dụng đối với cán bộ viên chức thuộc đơn vị và những cá nhân, tập thể có đóng góp đặc biệt đối với hoạt động của đơn vị.

          II. QUY ĐỊNH CHUNG

          Quy định khen thưởng và xử phạt nhằm đánh giá chất lượng công tác đối với các cá nhân và tập thể khoa, phòng theo hiệu qủa công việc và mức độ đóng góp vào hoạt động của đơn vị.

          Hội đồng TĐKT Bệnh viện sẽ xem xét khen thưởng đột suất những cá nhân, tập thể có đóng góp, cống hiến đặc biệt trong các mặt hoạt động công tác của đơn vị, định mức căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ.

          Các cá nhân, tập thể vi phạm các quy định trong thực hiện nhiệm vụ sẽ được Hội đồng TĐKT căn cứ vào mức độ vị phạm để xếp loại xét thu nhập tăng thêm trong tháng theo quy định cụ thể.

          Những vi phạm không được nêu trong phần cụ thể thì căn cứ vào mức độ, tính chất và hậu quả của vi phạm thì sẽ do Hội đồng TĐKT xem xét quyết định.

          Các trường hợp khác tùy theo mức độ hoàn thành công việc và nguồn kinh phí của đơn vị, Hội đồng TĐKT xem xét và trình Giám đốc xét duyệt.

           III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

          1. Quy định về thưởng:

          - Thưởng đột xuất: Mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

          - Thưởng tập thể:

          Khoa, phòng vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao góp phần tăng thu cho đơn vị mà không có cá nhân vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị.

          Tập thể ngoài đơn vị có đóng góp chung cho hoạt động của đơn vị

          - Thưởng cá nhân:

          Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, điều trị thành công ca bệnh.

          Cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả tích cực, tăng thu tiết kiệm cho đơn vị. Cá nhân phát hiện các sai phạm báo cáo kịp thời.

          Một số trường hợp đặc biệt, xuất sắc do Chủ tịch Hội đồng TĐKT của đơn vị quyết thưởng các ngày lễ, tết đối với cán bộ viên chức, con cán bộ viên chức có thành tích xuất sắc trong học tập. (Mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ).

             2. Quy định xử phạt vi phạm quy chế
            2.1. Đối với cá nhân

          Mức I: Giảm 50% thu nhập tăng thêm của tháng và đền bù 100% thất thoát (nếu có), cụ thể.

          - Cá nhân được đơn vị cử đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị có vi phạm.

          - Cá nhân vi phạm lần 2 của một trong các lỗi quy định tại phụ lục.

          - Vi phạm lần đầu một trong các lỗi (quy định tại phụ lục) nhưng gây hậu quả và thất thoát tài sản.

          Mức II: Giảm 80% thu nhập tăng thêm của tháng và đền bù 100% thất thoát (nếu có)

          - Cá nhân vi phạm lần 3 một trong các lỗi quy định tại phụ lục hoặc vi phạm lần thứ 2 nhưng gây hậu quả hoặc thất thoát tài sản.

          Mức III: Cắt thu nhập tăng thêm và đền bù 100% thất thoát (nếu có) cụ thể;

          - Cắt thu nhập tăng thêm 06 tháng đối với cá nhân vi phạm bị kỷ luật mức khiển trách đồng thời đền bù 100% thất thoát nếu có.

          - Cắt thu nhập tăng thêm 09 tháng đối với cá nhân vi phạm kỷ luật mức cảnh cáo đồng thời đền bù 100% thất thoát (nếu có).

          - Cắt thu nhập tăng thêm 12 tháng đối với viên chức quản lý vi phạm bị cách chức đồng thời đền bù 100% thất thoát (nếu có)

          2.2. Đối với tập thể

          Giảm thu nhập tăng thêm 100% cán bộ khoa, phòng đối với tập thể vi phạm rnột trong các lỗi quy định tại phụ lục mang tính chất tập thể (trừ những cán bộ đi học dài hạn, đi công tác, nghỉ việc có lý do... sẽ do HĐTĐKT xem xét quyết định)

          Mức I: Giảm 50% thưởng cuối năm đối với tập thể vi phạm một trong các lỗi quy định tại phụ lục mang tính tập thể.

          Mức II: Giảm 80% thưởng cuối năm và không xét thi đua của Tập thể trong năm đối với tập thể vi phạm lần 2 các lỗi quy định tại phụ lục mang tính chất tập thể.

          Mức III: Cắt thưởng cuối năm và không xét các hình thức thi đua của Tập thể và cá nhân Trưởng khoa, phòng đối với tập thể vi phạm lần 3 một trong các lỗi quy định tại phụ lục mang tính chất tập thể.

           3. Quy định về không xét khen thưởng cuối năm:

          Đối với các cá nhân, tập thể không được bình xét thi đua cuối năm khi có vi phạm một trong các nội dung sau:

          3.1. Cá nhân:

          - Theo quy định chung của Luật thi đua, khen thưởng.

          - Cá nhân vi phạm mức III trở lên.

          3.2. Tập thể:

          - Theo quy định chung của Luật thi đua, khen thưởng

          - Khoa, phòng có từ 1/3 cán bộ vi phạm từ mức 2 trở lên hoặc 01 trường hợp vi phạm mức IV (có phát hiện khi kiểm tra)

          - Khoa phòng vi phạm từ mức II trở lên.

           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Hàng tháng các khoa, phòng chức năng có trách nhiệm tổ chức phối hợp kiểm tra giám sát các hoạt động theo quy chế trong phạm vi toàn Bệnh viện và báo cáo kết quả kiểm tra 3 tháng 1 lần về Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện.

          1. Phòng tổ chức - Hành chính: Kiểm tra công tác vệ sinh ngoại cảnh việc sử dụng điện, nước, trật tự an ninh và các công việc khác có liên quan.

          Kiểm tra đối chiếu ngày giờ công lao động qua bảng chấm công của các khoa, phòng.

          2. Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến: Kiểm tra theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn của các khoa, phòng.

          3. Phòng Điều dưỡng: Kiểm tra công tác vệ sinh buồng bệnh, việc thực hiện y lệnh điều trị, chế độ chăm sóc, thủ tục hành chính trong hồ sơ bệnh án, trang phục cán bộ theo quy định.

          4. Phòng Tài chính kế toán: Kiểm tra việc quản tài sản công, mua sắm, thu chi tài chính.

          5. Khoa Dược - Vật tư y tế: Kiểm tra việc thực hiện quy chế dược việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý, danh pháp, hàm lượng, công tác chống thất thoát, lãng phí thuốc-vật tư tiêu hao, kiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng thuốc và các trang thiết bị y tế.

          6. Khoa Chống nhiễm khuẩn: Kiểm tra việc thực hiện phân loại thu gom xử lý rác thải của các khoa, phòng theo đúng quy định, việc thực hiện quy chế, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, môi trường cảnh quan Bệnh viện.

          7. BCH công đoàn, Ban thanh tra nhân dân: Kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử, Y đức, tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo,… báo cáo lãnh đạo Bệnh viện.

         

          Quy chế này được phổ biển rộng rãi đến từng cán bộ, công nhân viên chức trong toàn Bệnh viện để tổ chức thực hiện.

          Hàng tháng các khoa, phòng họp xét thi đua phân loại ABC gửi biên bản họp và danh sách bình xét thi đua về phòng Tổ chức – Hành chính vào ngày mồng 5 tháng sau để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua Bệnh viện xét duyệt và chuyển bảng tổng hợp kết quả xuống phòng Tài chính kế toán vào ngày 7 hàng quý.

          Quy chế này là căn cứ cho việc bình xét thi đua, ABC hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm.

          Ngoài kết quả kiểm tra của các phòng, ban, Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Giám đốc còn căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể trong tháng và những thông tin khác liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của các tập thể (thư khen, chê, đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh của người bệnh và người nhà người bệnh để làm căn cứ xét thưởng và tăng thu nhập).

          Đối với tập thể kiểm tra một lần/tháng và báo cáo vào ngày cuối cùng của tháng.

          Những lỗi chưa đưa vào quy định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý tương đương những lỗi đã quy định.

          Những trường hợp thưởng đột xuất Giám đốc có thể quyết định không phải thông qua Hội đồng Thi đua Khen thưởng tùy theo tính chất và khối lượng công việc được giao.

          Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét chỉnh sửa cho phù họp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC

   - Sở Y tế (Báo cáo);

   - Các khoa, phòng

   - Lưu VT, TCHC.                                                               

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC LỖI VI PHẠM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 

1.     Cá nhân được phân công phụ trách báo cáo không thực hiện đúng, đủ về các thông tin báo cáo theo đúng biểu mẫu và thời hạn quy định hoặc báo cáo thông tin không chính xác đầy đủ.

2.     Cá nhân phụ trách ghi chép sổ sách, công tác hành chính không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định.

3.     Cá nhân không chấp hành nhiệm vụ được phân công, không thực hiện đúng nhiệm vụ chức trách của mình.

4.     Cá nhân không tham gia giao ban, họp khoa (phòng), vắng mặt trong các buổi họp hoặc đến muộn quá 10 phút không có lý do. Lãnh đạo khoa (phòng) không triển khai họp theo đúng quy chế họp.

5.     Cá nhân nghỉ việc không có lý do từ 02 ngày trở lên hoặc lãnh đạo khoa, phòng báo cáo không trung thực trong quản lý lao động, tự ý giải quyết cho cán bộ viên chức nghỉ không đúng quy định. Cá nhân được giao nhiệm vụ chấm công lao động không thực hiện nghiêm túc và không thực hiện theo đúng quy định về thời gian.

6.     Trưởng phó khoa, phòng không phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong khoa, phòng không tạo điều kiện, bố trí sắp xếp công việc cho cán bộ viên chức thuộc phạm vi được quản lý tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị hoặc cá nhân không chấp hành việc phân công.

7.     Trưởng phó khoa, phòng khi đi vắng không bàn giao công việc. Không nắm được tình trạng diễn biến người bệnh, không biết được tình hình của khoa phòng mình. Lãnh đạo khoa không nắm được số lượng người bệnh tại khoa, tình trạng diễn biến cùa ngưòi bệnh nặng, người bệnh cần chăm sóc đặc biệt.

8.     Trưởng phó khoa, phòng không kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ viên chức, người lao động của kho phòng mình trong việc thực hiện nội quy, quy chế của bệnh viện, quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, y đức.

9.     Không thực hiện bình bệnh án, bình phiếu chăm sóc, bình đơn thuốc.

10.  Cá nhân, tập thể không lập hoặc lập HSBA nhưng không ghi chép đầy đủ, không trung thực, tự ý tẩy xóa, thay đổi thông tin hồ sơ bệnh án, hoặc cung cấp các thông tin chuyên môn trong hồ sơ bệnh án mà chưa có sự nhất trí của lãnh đạo.

11.  Khi người bệnh nhập viện trong 24-72h mà không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và cận lâm sàng theo quy định; Người bệnh nằm điều trị dài ngày (> 20 ngày) mà không làm xét nghiệm, cận lâm sàng để đánh giá lại tình trạng bệnh; Trường hợp người bệnh nặng, đặc biệt mà không thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng phù hợp theo từng tình trạng bệnh đó.

12.  Nhận xét, ghi chép diễn biến bệnh của Y bác sỹ và điều dưỡng trong HSBA không phù hợp, không khớp với nhau.

13.  Bác sỹ cho y lệnh không rõ ràng, cụ thể; Điều dưỡng, KTV, hộ lý thực hiện không đúng y lệnh, quy định kỹ thuật bệnh viện.

14.  Không ghi sổ y bạ theo dõi điều trị đối với người bệnh điều trị ngoại trú;

15.  Cá nhân quản lí và sử dụng thông tin, Sổ không quản lí chặt chẽ theo quy định về lưu trữ và an ninh chính trị của Nhà nước theo quy định.

16.  Cá nhân được phân công nhiệm vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ bệnh án không thực hiện theo đúng quy định.

17.  Nộp hồ sơ bệnh án muộn quá 15 ngày kể từ ngày ra viện.

18.  Không giải quyết đối với người bệnh không có người nhận (vô thừa nhận) theo quy định của bệnh viện về giải quyết đối với người bệnh không có người nhận;

19.  Không giải quyết đối với người bệnh tử vong theo quy định của pháp luật về giải quyết đối với người bệnh tử vong;

20.  Không kiểm thảo tử vong hoặc kiểm thảo tử vong không đúng quy định.

21.  Không thực hiện việc thường trực khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

22.  Đùn đẩy, không tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời, gây phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân và gia đình. Không tôn trọng quyền được khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh, không tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, phân biệt đối xử với người bệnh.

23.  Rời bỏ vị trí thường trực hoặc không thực hiện mệnh lệnh thường trực của cấp trên. Không thực hiện nghiêm túc về quy chế thường trực đối với các bộ phận như: Lái xe cứu thương, Điện, nước, thông tin liên lạc, bảo vệ...

24.  Không theo dõi sát người bệnh và ghi chép không đầy đủ, chính xác, trung thực các diễn biến nặng người bệnh cần chăm sóc đặc biệt. Y Bác sỹ, Điều dưỡng được phân công phụ trách phòng bệnh mà không biết rõ thông tin về người bệnh.

25.  Trong ca trực điều dưỡng để người bệnh tự ý bỏ trốn viện tại khoa phòng quản lý mà không phát hiện, bố trí đi tìm, liên lạc, thông báo kịp thời cho lãnh đạo, trực bác sỹ và gia đình bệnh nhân.

26.  Không phát hiện kịp thời, không theo dõi sát, không tiên lượng và xử lý kịp thời các diễn biến của người bệnh.

27.  Không thực hiện bàn giao giữa các ca trực. Người thường trực không có mặt đầy đủ, đúng giờ để nhận bàn giao của phiên thường trực trước và khi hết giờ, không bàn giao cho phiên thường trực sau (như Bàn giao tài sản, thuốc men, diễn biến người bệnh....).

28.  Không thực hiện hội chẩn khi bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi;

29.  Không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở.

30.  Không lập sổ sách theo dõi và lưu đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc theo quy định của pháp luật về sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

31.  Kê đơn thuốc nhưng không ghi đầy đủ, rõ ràng, không chính xác trong đơn các thông tin về tên thuốc, số lượng, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc;

32.  Không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc hoặc không đối chiếu đơn thuốc với các thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc và hạn sử dụng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc khi cấp phát thuốc cho người bệnh, người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc;

33.  Không đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, đường dùng, cách dùng, thời gian dùng thuốc trước khi cho người bệnh sử dụng;

34.  Không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh;

35.  Không theo dõi và ghi các diễn biến lâm sàng sau khi sử dụng thuốc của người bệnh vào hồ sơ bệnh án;

36.  Không phát hiện kịp thời các tai biến sau khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo y bác sỹ điều trị.

37.  Không thực hiện về bảo quản, cấp thuốc, phát thuốc, sử dụng thuốc, không công khai thuốc sử dụng cho người bệnh. Mất thuốc, gây hư, hỏng thuốc không báo cáo, không hoàn trả lại thuốc khi thay đổi y lệnh hoặc khi người bệnh ra viện, chuyển viện, tử vong (Căn cứ theo thực tế việc quy trách nhiệm và xử lí theo chế độ bồi thường vật chất do Giám đốc bệnh viện quyết định).

38.  Bớt xén, gian lận trong lĩnh, cấp phát, sử dụng thuốc cho người bệnh, vật tư tiêu hao, xét nghiệm-cận lâm sàng, viện phí, thực phẩm.

39.  Gợi ý nhận tiền hoặc thu tiền của bệnh nhân không đúng quy định.

40.  Kê đơn thuốc, chỉ định điều trị và xét nghiệm-cận lâm sàng không phù hợp hoặc không đúng bệnh;

41.  Không thực hiện đầy đủ trang phục Y tế khi thi hành nhiệm vụ. Mặc trang phục y tế ra khỏi khuôn viên của Bệnh viện. Khi thực hiện nhiệm vụ với người bệnh nằm điều trị và người nhà người bệnh mà không mặc trang phục quy định của Bệnh viện.

42.  Không tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh khi vào viện, trước khi làm thủ thuật, phẫu thuật, chuvển viện, ra viện hoặc không cung cấp đầy đủ các giấy tờ khi ra viện, chuyển viện.

43.  Không hướng dẫn hoặc đưa người bệnh đi khám bệnh, làm các xét nghiệm, cận lâm sàng, lao động liệu pháp, chuyển khoa, chuyển viện.

44.  Không chăm sóc bệnh nhân đúng theo quy định.

45.  Không thực hiện đúng các quy định các quy chế về chuyên môn, quy trình kỹ thuật, quy tắc ứng xử, quy định về Y đức, quy chế dân chủ....

46.  Có ý kiến phàn nàn, phản ánh của bệnh nhân và người nhà về tinh thần thái độ, ứng xử trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh hoặc che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung phản ánh đối với cán bộ, viên chức làm việc trong đơn vị. Có đơn thư của công dân phản ánh mà sau khi xem xét kết luận có lỗi gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện.

47.  Khoa, phòng không thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về kiểm soát nhiễm khuẩn: bao gồm các dụng cụ y tế, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm. Không thực hiện thu gom, phân loại rác thải, xử lý rác thải , chất thải theo quy định.

48.  Giám sát viên khi thực hiện nhiệm vụ không nhắc nhở  kịp thời các lỗi vi phạm về thu gom, phân loại, xử lý rác thải, chất thải và khi có vấn đề phát sinh không báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

49.  Cán bộ viên chức hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện hoặc còn để  người bệnh và người nhà người bệnh hút thuốc lá trong phạm vi khoa, phòng mình phụ trách.

50.  Uống bia rượu trong giờ làm việc, hoặc say rượu khi tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhân dân.

51.  Gây mất trật tự trong bệnh viện, phản ánh sai sự thật về đồng nghiệp của mình nhằm bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín của đồng nghiệp. Không tôn trọng và bảo vệ danh dự của đồng nghiệp. Trốn tránh đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp. Gây bè phái, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.

52.  Không có sự hợp tác giữa các bộ phận trong việc khám bệnh, chăm sóc, quản lý, phục vụ người bệnh.

53.  Sử dụng máy vi tính, trang thiết bị y tế, tài sản của bệnh viện không đúng mục đích, không thực hiện các quy định tiết kiệm của Bệnh viện về sử dụng điện, nước, xăng dầu,...

54.  Thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, sử dung, bảo quản vật tư, TBYT, điện, nước, văn phòng phẩm...

55.  Không mở sổ theo dõi vật tư - TBYT, không giao trách nhiệm quản lý và sử dụng cho từng cá nhân, đảm bảo mọi thiết bị y tế kĩ thuật có cán bộ được phân công phụ trách, không nắm được tình trạng hoạt động của thiết bị y tế và ghi sổ kết quả hoạt động hàng ngày.

56.  Tự ý sử dụng các thiết bị y tế không thuộc phạm vi trách nhiệm được giao dùng vật tư máy móc làm dịch vụ riêng cá nhân và tự ý sửa chữa, thay thế, di chuyển máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc  ra ngoài bệnh viện không được sự nhất trí của lãnh đạo.

57.  Nhượng bán thuốc, vật tư y tế có tổ chức của tập thể cho người bệnh dưới bất kỳ hình thức nào.

58.  Thu phí ngầm có tổ chức của tập thể khoa (phòng) đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân người sử dụng thì phải bôi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

59.  Cán bộ viên chức vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà có thông báo của cơ quan chức năng về đơn vị.

60.  Khoa (phòng) tự hủy bỏ hồ sơ lưu trữ theo quy định của pháp luật mà chưa đảm bảo thời gian theo quy định và không đề nghị, thành lập hội đồng xét duyệt.

61.  Không báo cáo và xin ý kiến thường trực lãnh đạo trong trưòng hợp vượt quá khả năng giải quyết về chuyên môn và các trường hợp đặc biệt như tự sát, dịch bệnh, thảm hoạ, cấp cứu hàng loạt, gây rối trật tự, cháy nổ,...

62.  Tổ chức và tham gia chơi bài bạc dưi mọi hình thức trong khuôn viên Bệnh viện.

          Trong trường hợp vi phạm không được nêu trong phụ lục thì căn cứ vào mức độ,tính chất và hậu quả của vi phạm đó Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sẽ xem xét mức độ vi phạm thực tế để giải quyết./.

Phòng Tài chính - Kế toán


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Quy chế chi tiêu nội bộ năm2015 (04.03.2015)
Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 (03.10.2015)
KH dân chủ 2015 (02.27.2015)
Cải cách hành chính 2015 (02.26.2015)
10 sự thật về Sức khỏe Tâm thần (10.23.2014)
Hưởng ứng ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10/2014 (10.23.2014)
Tập huấn tuyên truyền phong chống ma túy (09.25.2014)
vòng chung kết giải thể thao ngành y tế năm 2014 (09.25.2014)
Giải thể thao ngành y tế cụm cẩm phả (09.25.2014)
Giải thể thao chào mừng tháng công nhân (05.15.2014) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng năm 2019  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31